Produkt został dodany do ulubionych - kliknij tutaj aby otworzyć ulubione
Produkt został usunięty z ulubionych
Wybrany produkt został dodany do koszyka
Wybrany produkt został usunięty z koszyka
Menu


A może coś jeszcze?

LUCKLAWHILL Bluza męska rozpinana Regular Fit 5054 Khaki/Czarny
565.00
395.00 zł
OTTERSTON T-shirt męski Regular Fit 5054 Khaki
185.00
129.00 zł

Najczęsciej kupowane


Skontaktuj się z nami

Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu Sklep Lonsdale & Benlee - obowiązuje od 1.03.2019 r.

Definicje
Polityka prywatności - niniejsza polityka prywatności.
Operator - "Punch Polska", adres firmy:PTAK OUTLET Sklep LONSDALE lok. nr 54 ul. Żeromskiego 8,95-030 Rzgów NIP: 725-219-14-63 
Administrator - powołany administrator danych osobowych przy Operatorze.
Operator płatności - podmiot realizujący obsługę płatności internetowych na rzecz Operatora.
Serwis - Strona internetowa prowadzona pod adresem Sklep Lonsdale & Benlee.
Użytkownik - osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolności do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań oraz nabywania praw. 
Usługa - usługa świadczona przez Operatora na rzecz Użytkownika na podstawie niniejszej umowy.
Domena - Adres internetowy wskazujący na stronę wizytówki Użytkownika.

Postanowienia ogólne

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest Operator.
2. Dane osobowe są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w RODO, tzn. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej "RODO"), jak również przewidzianych w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).
3. W celu realizacji wymogów ustawowych, Operator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieuprawnionym. 
4. Operator chroni dane przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
5. Użytkownik decydując się na korzystanie z Serwisu zgadza się, aby jego były przetwarzane przez Operatora.
6. Operator przetwarzając dane operuje tylko i wyłącznie na danych które są niezbędne do realizacji celów dostępu do wszystkich zasobów Serwisu wybranych dla Użytkownika.

Podstawa prawna przetwarzania danych
1. Wszystkie dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w Serwisie przez Operatora na zasadzie dobrowolności.
2. Podstawą przetwarzania przez Operatora danych osobowych zbieranych w trakcie rejestracji Użytkownika w Serwisie jest artykuł 6 punkt 1 podpunkt "a" RODO, czyli - zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych, która jest udzielona przed założeniem konta w Serwisie. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych poprzez zaznaczenie pól typu "checkbox" w formularzu rejestracyjnym przy Polityce Prywatności oraz Regulaminie.
3. Podstawą przetwarzania przez Operatora adresu E-mail i numerów telefonów Użytkownika w celu przesyłania powiadomień jest artykuł 6 punkt 1 podpunkt "a"  RODO, czyli - zgoda Użytkownika udzielona poprzez interakcję z Serwisem.
4. Podstawą przetwarzania przez Operatora danych osobowych zbieranych w trakcie korzystania przez Użytkownika z Usług Serwisu jest artykuł 6 punkt 1 podpunkt "b" RODO, czyli - podejmowanie czynności niezbędnych do zawarcia umowy (np. opłacenie wizytówki fachowca) i konieczność realizacji umowy przez Operatora na rzecz danego Użytkownika. 
5. Operator przetwarza również dane osobowe które zostały dobrowolnie podane przez Użytkowników oraz także te które zostały zebrane w sposób automatyczny zgodnie z artykułem 6 punkt 1 podpunkt "f" RODO, czyli - ze względu na prawnie usprawiedliwione cele realizowane przez Operatora, a w szczególności w celu automatycznego prezentowania zgromadzonych danych w odniesieniu do geolokalizacji, marketingu bezpośredniego produktów i usług, personalizacji, optymalizacji i usprawnienia dostępnych funkcji Serwisu, tworzenia i statystyk dowolnego działu. Operator oświadcza, że przetwarzanie wymienionych danych nie będzie naruszać praw i wolności osób, których zebrane dane dotyczą.
6. Operator będzie przetwarzał dane osobowe do momentu kiedy Użytkownik nie wystąpi do Operatora o całkowite zaprzestanie przetwarzania danych (np : usunięcie konta) lub o chwilowe zaniechanie przetwarzania danych - w całym Serwisie Operatora.
7. Przetworzone dane osobowe przez Operatora dotyczące składania zamówień za Usługi Operatora będą przechowywane przez okres określony w przepisach prawa jako "termin przedawnienia roszczeń z tytułu sprzedaży". Ze względu na konieczność wypełnienia przez Operatora obowiązku natury podatkowej oraz księgowej, część danych osobowych będzie przechowywana przez okres 6 lat od dnia zakupu oferowanych Usług.
8. Dane osobowe Użytkownika niezbędne do wypełnienia obowiązku reklamacji będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia uprawnień z tego tytułu.
9. Dane osobowe wykorzystane do celu kontaktu z Operatorem będą przetwarzane od momentu rozpoczęcia kontakt do jego zakończenia. Operator będzie archiwizował dane przez okres 3 lat od momentu ustania kontaktu Użytkownika z Operatorem. Celem archiwizacji jest konieczność koniecznością odtworzenia treści takiego kontaktu w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem.

Cel, zakres zbierania danych, odbiorcy danych
1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Operatora wynikają ze zgody Użytkownika lub przepisów prawa oraz są potwierdzone świadomymi decyzjami podejmowanymi przez Użytkownika Serwisu.
2. Operator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane:
2.1. W sposób rzetelny i zgodny z prawem oraz w sposób całkowicie przejrzysty dla osoby, której przetwarzane dane dotyczą.
2.2. W konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
2.3. Prawidłowo, a w przypadku stwierdzenia potrzeby są uaktualniane przez Operatora.
2.4. W formie umożliwiającej identyfikację osoby, której zebrane i przetwarzane dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.
2.5. W sposób zapewniający odpowiednie ich bezpieczeństwo, w tym ochronę przed nieuprawnionym przetwarzaniem lub przypadkową utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem.
2.6. Z zachowaniem należytej staranności przy doborze przez Operatora podmiotu świadczącego usługę przechowywania zgromadzonych danych.
3. Użytkownik podaje następujące dane osobowe:
3.1. W procesie zakładania konta podstawowego : adres E-mail oraz nazwę użytkownika.
3.2. W procesie zakładania konta fachowca : adres E-mail oraz numer telefonu, nazwę użytkownika, imię, nazwisko, adres prowadzonej działalności gospodarczej, numer NIP.
3.3. W trakcie dokonywania zakupów produktów lub dostępnych usług w Serwisie : adres E-mail, imię oraz nazwisko. 
4. Operator będzie przetwarzał podane dane osobowe w celu :
4.1. Realizacji zamówień produktów lub usług.
4.2. Realizacji zakresu świadczonej umowy o ile takowa została zawarta pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem.
4.3. Dokonania rozliczeń pomiędzy Użytkownikiem i Operatorem
4.4. Przyjęcia złożonej reklamacji.
4.5. Podjęcia niezbędnych działań przed, w trakcie oraz po zawarciu umowy na żądanie Użytkownika.
5. Odbiorcy danych osobowych Operatora:
5.1. Pracownicy.
5.2. Wszelkie podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.
5.3. Wszelkie podmioty które zawarły umowy z Operatorem celem świadczenia usług które są uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa i zawartych umów.
6. Podmioty, którym Operator powierzył przetwarzanie danych osobowych Użytkowników na mocy odrębnej umowy, są zobowiązane do przestrzegania wszelkich zasad poufności i bezpieczeństwa udostępnionych danych. Operator dokłada wszelkich starań aby podmioty przetwarzały dane w sposób rzetelny i niedopuszczały do ich udostępniania osobom nieuprawnionym. 
7. Operator na życzenie Użytkownika udostępni informację o podmiocie któremu powierzył przetwarzanie danych.

Prawa Użytkowników
1. Użytkownik poprzez proces udostępnienia danych osobowych otrzymuje następujące prawa:
1.1. Prawo dostępu do zgromadzonych wszystkich danych.
1.2. Prawo do wstrzymania procesu przetwarzania danych.
1.3. Prawo do usunięcia wszelkich danych osobowych.
1.4. Prawo do ograniczenia procesu przetwarzania danych.
1.5. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
1.6. Wniesienia skargi do organu nadzorczego.
2. Prawo dostępu do zgromadzonych wszystkich danych.
Użytkownik ma prawo uzyskać dostęp do wszystkich danych osobowych zgromadzonych w Serwisie przez Operatora. Wniosek należy wysłać drogą elektroniczną z adresu E-mail który posłużył do założenia konta poprzez formularz kontaktowy dostępny w dziale kontakt. Po otrzymaniu wniosku Operator udostępni zgromadzone dane w terminie ustawowym. 
3. Prawo do wstrzymania procesu przetwarzania danych.
Użytkownik ma prawo wystąpić do Operatora z wnioskiem o wstrzymanie procesu przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w Serwisie przez Operatora. Wniosek należy wysłać drogą elektroniczną z adresu E-mail który posłużył do założenia konta poprzez formularz kontaktowy dostępny w dziale kontakt. Po otrzymaniu wniosku Operator wstrzyma proces przetwarzania danych w terminie ustawowym. 
4. Prawo do usunięcia wszelkich danych osobowych.
Użytkownik ma prawo wystąpić do Operatora z wnioskiem o usunięcie wszelkich danych osobowych zgromadzonych w Serwisie przez Operatora. Wniosek należy wysłać drogą elektroniczną z adresu E-mail który posłużył do założenia konta poprzez formularz kontaktowy dostępny w dziale kontakt. Po otrzymaniu wniosku Operator usunie wszystkie dane zgromadzone w Serwisie w terminie ustawowym. 
5. Prawo do ograniczenia procesu przetwarzania danych.
Użytkownik ma prawo wystąpić do Operatora z wnioskiem o ograniczenie przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w Serwisie przez Operatora. Wniosek należy wysłać drogą elektroniczną z adresu E-mail który posłużył do założenia konta poprzez formularz kontaktowy dostępny w dziale kontakt z zakresem ograniczenia jaki Operator ma nałożyć na przetwarzane dane. Po otrzymaniu wniosku Operator ograniczy przetwarzanie zgromadzonych danych w Serwisie w terminie ustawowym. 
6. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Użytkownik ma prawo wystąpić do Operatora ze sprzeciwem odnośnie przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w Serwisie przez Operatora. Wniosek należy wysłać drogą elektroniczną z adresu E-mail który posłużył do założenia konta poprzez formularz kontaktowy dostępny w dziale kontakt. Po otrzymaniu wniosku Operator zaprzestanie przetwarzania zgromadzonych danych w Serwisie w terminie ustawowym.
7. Wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Użytkownik ma prawo złożyć skargę na Operatora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
8. Operator wyłączą swoje działania dotyczące nadsyłanych wniosków z adresów które nie są zarejestrowane oraz nadsyłanych poprzez formularz kontaktowy bez wcześniejszego zalogowania do konta Użytkownika. 

Kontakt z administratorem danych osobowych
1. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych przez Operatora zwanym dalej Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: admin@zepsute.pl lub pod adresem pocztowym Administrator Danych "Punch Polska", adres firmy:PTAK OUTLET Sklep LONSDALE lok. nr 54 ul. Żeromskiego 8,95-030 Rzgów NIP: 725-219-14-63 

Zabezpieczenia
1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo i ochronę przetwarzanych danych osobowych. Ochrona jest odpowiednia do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.
2. Administrator nie dokonuje przetwarzania danych wrażliwych.
3. Administrator zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
4. Administrator stosuje dostępne metody szyfrowania danych aby zabezpieczyć dane osobowe przez wglądem osób niepowołanych lub kradzieżą.

Postanowienia końcowe
1. Operator współpracuje z podmiotami trzecimi w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu - narzędzie do śledzenia danych : Google Analytics (www.google.com/analytics/), narzędzie do geolokalizacji Użytkowników : Google Maps.
2. Administrator współpracuje z podmiotami trzecimi w celu zapewnienia prawidłowego przetwarzania danych a w szczególności jego bezpieczeństwa. 


Informacje szczegółowe o naszej firmie dostępne są w regulaminie sklepu oraz w polityce prywatności.